Autoprofit Galanta telefón INFOLINKA 0‍31 / 7‍88 42 22 Autoprofit Galanta email Autoprofit Galanta facebook Autoprofit Galanta instagram
Previous Next

PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA

Vážení klienti,
v týchto Podmienkach ochrany súkromia Vám chceme poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov na marketingové účely. Na úvod by sme vám chceli vysvetliť, prečo sme vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely digitálneho priameho marketingu. Hlavným cieľom uvedeného spracovania je ponúknuť vám najnovšie informácie o aktuálnych a nových ponukách, cenových zvýhodneniach a časovo limitovaných ponukách.

Keďže 25.5.2018 nadobudne účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“) je potrebné, aby sme od Vás získali nový súhlas, ktorý zodpovedá novým požiadavkám. Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov v podmienkach Prevádzkovateľa. Týmto dokumentom Vám poskytujeme povinné informácie podľa článku 13 GDPR už pri získavaní Vášho súhlasu.

 

Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Autoprofit, s.r.o.

 

Kde sa na nás môžete obrátiť?

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k Vami poskytnutému súhlasu alebo týkajúcu sa problematiky ochrany osobných údajov, zavolajte na našu linku +421 31 788 4252 použite našu e-mailovú adresu marketing@autoprofit.sk alebo nám napíšte na vyššie uvedenú korešpondenčnú adresu spoločnosti.

 

Aké osobné údaje o Vás spracúvame?

Na účely digitálneho priameho marketingu o Vás spracúvame nasledovné údaje: meno, priezvisko, email a telefónne číslo.

 

Z akých zdrojov pochádzajú osobné údaje?

Osobné údaje získavame priamo od Vás. Tieto osobné údaje uvádzate v klientskej zmluve alebo formulári, v ktorom ste nám udelili súhlas alebo ich môžeme odvodiť z iných údajov, ktoré máme o Vás zaznamenané.

 

Na aké účely ste poskytli svoj súhlas?

Súhlas ste poskytli na účely digitálneho priameho marketingu, ktoré zahŕňajú nasledujúce činnosti:

(i) zasielanie noviniek a informácií obchodnej i neobchodnej povahy, ponúk, pozvánok, marketingových prieskumov a prieskumov spokojnosti vo vzťahu k projektom a propagačným akciám Prevádzkovateľa. Môžeme Vás kontaktovať prostredníctvom emailu, push notifikáciami, sms/telefonickým kontaktom, a sociálnou sieťou.

Súhlas poskytnutý na účely digitálneho priameho marketingu je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby sme Vám mohli posielať individuálne ponuky produktov a služieb Prevádzkovateľa. Bez takto poskytnutého súhlasu Vám individuálne ponuky produktov a služieb nemôžeme zasielať. Vaše údaje spracúvame na základe Vami udeleného súhlasu. Poskytnutie údajov nie je zmluvnou ani zákonnou požiadavkou.

 

Kto okrem Prevádzkovateľa je ešte oprávnený spracúvať Vaše osobné údaje?

Príjemcami Vašich osobných údajov sú naši zamestnanci, ktorí sú pravidelne školení o postupoch zákonného a bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. Všetci príjemcovia sú právne zaviazaní dodržiavať o Vašich osobných údajoch mlčanlivosť.

 

Ako dlho budeme spracúvať Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sú spracúvané počas 5 rokov od udelenia súhlasu alebo do odvolania súhlasu dotknutej osoby a/alebo do podania námietky podľa článku 21 ods. 2 a 3 GDPR. Po uplynutí príslušného času budú Vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas. Pred uplynutím doby platnosti udeleného súhlasu Vás môžeme požiadať o predĺženie jeho platnosti.

 

Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

Riadne spracúvanie a ochrana Vašich osobných údajov je pre Prevádzkovateľa prioritou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

 

Kedy bude vybavená moja žiadosť?

Pri vybavovaní Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie Vašej totožnosti, a to najmä v prípade, ak budete žiadať o výkon svojho práva iným spôsobom ako písomným listom s vlastnoručným podpisom, elektronickou poštou s dôveryhodným elektronickým podpisom alebo osobne v sídle Prevádzkovateľa (napr. v prípadoch bežných emailových žiadostí alebo telefonátov).

Každá Vaša žiadosť o výkon práva dotknutej osoby doručená Prevádzkovateľovi bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku Vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Proces vybavenia žiadosti spojenej s výkonom práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatné. Ak je Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.

V prípade, ak by sme Vašu žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nevybavili podľa Vašej mienky v súlade s GDPR, máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu (www.dataprotection.gov.sk) alebo uplatniť súdny prostriedok nápravy priamo na príslušnom všeobecnom súde.

 

Dochádza k cezhraničnému prenosu Vašich osobných údajov?

Nie

 

Ako môžete odvolať súhlas?

Súhlas založený na princípe dobrovoľnosti a máte právo kedykoľvek svoj súhlas úplne alebo sčasti odvolať, a to (i) zaslaním emailu o odvolaní súhlasu na adresu marketing@autoprofit.sk alebo (ii) zaslaním písomného oznámenia o odvolaní súhlasu na adresu Prevádzkovateľa. V prípade odvolania súhlasu bude spracúvanie osobných údajov založených na súhlase bezodkladne ukončené. Odvolaním súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na udelenom súhlase pred jeho odvolaním.

Prevádzkovateľ vytvoril tieto Podmienky ochrany súkromia z dôvodu posilnenia dostatočnej transparentnosti a vysvetlenia základných pravidiel, ktoré dodržiava pri ochrane súkromia a osobných údajov dotknutých osôb. Tieto Podmienky ochrany súkromia sú platné a účinné od 25.05.2018.


SERVICE MOBIL

+42‍1 903 71‍3 376


NÁHRADNÉ DIELY

+4‍21 918 34‍8 038


AUTOPOŽIČOVŇA

+42‍1 911 47‍1 587


RECEPCIA

+42‍1 31 7‍884 222


AUTOUMYVÁREŇ

+42‍1 91‍8 348 012


KAVIAREŇ

+42‍1 918 3‍48 031

Autoprofit s.r.o.

Šaľská ulica 743/2
924 01 Galanta

Kontakt

Tel.č.: 03‍1 / 78‍8 42 22

Otváracie hodiny

Pondelok - piatok 7:30 - 17:00
Sobota 8:00 - 12:00