Autoprofit Galanta telefón INFOLINKA 0‍31 / 7‍88 42 22 Autoprofit Galanta email Autoprofit Galanta facebook Autoprofit Galanta instagram
Previous Next

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

V súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ spoločnosť Autoprofit s.r.o., so sídlom Šaľská 743/2, 924 01 Galanta, IČO: 36 239 763 (ďalej len „Spoločnosť“), spracúva vaše osobné údaje s cieľom zabezpečenia plnenia zmluvy, predzmluvných vzťahov, poskytnutia služieb a tovarov a z toho ďalej plynúcich práv a povinností.

 

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

 

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s dodávateľmi niektorých služieb pre našu Spoločnosť – sprostredkovateľmi. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať Vaše osobné údaje len na opísané účely a iba v súlade s našimi pokynmi, a na základe uzatvorenej zmluvy o sprostredkovaní.  Ako prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

 

Vaše osobné údaje spracúvame aj ako sprostredkovateľ, o podmienkach spracúvania budete informovaní individuálne.

 

Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe zmluvných alebo predzmluvných vzťahov, neposkytnutie osobných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy a jej následného plnenia môže mať za následok nemožnosť poskytnúť službu alebo tovar. Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe zákonnej povinnosti Spoločnosti (napríklad účtovníctvo), ste povinný poskytnúť osobné údaje a strpieť ich spracúvanie. Neposkytnutie osobných údajov na tieto účely môže mať za následok nemožnosť poskytnutia služby alebo tovaru.

  1. UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

 

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Spoločnosť je povinná zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

 

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracúvania ako sú uvedené v tomto vyhlásení.

 

Podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov, účeloch spracúvania, lehote uchovávania a poskytovaní osobných údajov sú uvedené v prílohe tohto vyhlásenia.

 

      2. VAŠE PRÁVA

 

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje. V prípade, že sú o vás osobné údaje spracúvané, máte právo na informácie v rozsahu týchto zásad a na prístup k vašim osobným údajom. Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. Ak budete opakovane požadovať poskytnutie vašich osobných údajov v tom istom rozsahu, môže vám prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

 

Právo na opravu

Máte právo na opravu o vás spracúvaných osobných údajov, ak sú nesprávne alebo nepresné.  Pre Spoločnosť je veľmi dôležité, aby o vás mala správne informácie. Ak preto zistíte, že informácie, ktoré o vás Spoločnosť eviduje sú neprávne, nepresné alebo neúplné, upozornite na to Spoločnosť, a žiadajte o opravu vašich údajov (napr. zmena bydliska, zmena kontaktu, zmena priezviska v prípade uzatvorenia manželstva atď.). Spoločnosť následne bez zbytočného odkladu tieto údaje opraví/doplní.

 

Právo na vymazanie

Ak Spoločnosť o vás spracováva osobné údaje nezákonným spôsobom, napr. dlhšie ako je potrebné alebo ich spracováva bezdôvodne, máte právo na ich výmaz (tzv. právo „na zabudnutie“).

 

Obmedzenie spracúvania

Ak požiadate o opravu vašich osobných údajov, alebo namietate proti vymazaniu vašich osobných údajov, ak je ich spracúvanie protizákonné, alebo ak Spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje pre svoje účely, ale môžete ich potrebovať Vy na preukazovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo ste namietali spracúvanie vašich osobných údajov z ďalších dôvodov, Spoločnosť obmedzí spracúvanie vašich osobných údajov, po dobu, kedy bude možné vec vyriešiť.

 

Právo namietať

Ak sa domnievate, že Spoločnosť nemá právo na spracúvanie vašich osobných údajov, alebo ak chcete, aby automatizované rozhodnutie bolo prehodnotené, môžete proti ich spracúvaniu namietať. V takýchto prípadoch môže Spoločnosť pokračovať v ich spracovávaní iba vtedy, ak vie preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody.  Vaše osobné údaje však môže Spoločnosť spracovať vždy, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.    

 

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo  získať  a požiadať Spoločnosť o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Právo na získanie a prenosnosť osobných údajov sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe Zákonníka práce, Zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci prípadne na základe ďalších osobitných predpisov.

 

Právo odvolať súhlas

Vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov.  

 

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu spoločnosť. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme. Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Účel spracúvania

Právny základ spracovateľskej činnosti

Lehota uchovávania OU

Kategória príjemcov

Predaj vozidiel, prípojných vozidiel a príslušenstva; skúšobné jazdy

Zmluva alebo predzmluvných vzťah, ktorého je dotknutá osoba jednou zo zmluvných strán;                                                                                                                                                    Súhlas - pri uplatňovaní zľavy pre ZŤP                                                                                                                                   Zákonná povinnosť                                                                                                               Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

5 rokov po ukončení zmluvného vzťahu

sprostredkovateľ; Register prevádzkových záznamov vozidiel

Servis vozidiel, vrátane poskytovania náhradného vozidla a úschovy pneumatík.

Zmluva alebo predzmluvných vzťah, ktorého je dotknutá osoba jednou zo zmluvných strán;                                                                                                                                    Zákonná povinnosť                                                                                                               Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

5 rokov po ukončení zmluvného vzťahu

sprostredkovateľ; Register prevádzkových záznamov vozidiel

Emisná kontrola; výkon emisnej kontroly vrátane realizácie práv a povinností pri prevádzke pracoviska emisnej kontroly,

Zákonná povinnosť                                                                                                               Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení so zmluvou                                                                        VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z. z 27. apríla 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly

5 rokov po vykonaní kontroly (Protokol);  kamerový záznam sa neuchováva - online oprávnený orgán štátu

S-EKA spol. s r. o. poverená organizácia pre emisné kontroly cestných motorových vozidiel - AIS EK (údaje z emisnej kontroly)

Marketing produktov a služieb v rátane organizovania súťaží s cieľom propagácie produktov a služieb

Je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa  zvyšovať predaj produktov a služieb prostredníctvom marketingových metód.                                                                                             Súhlas dotknutej osoby v špecifických prípadoch.

po dobu trvania oprávneného záujmu (resp. do podania námietky dotknutej osoby)

neposkytujú sa

Zlepšovanie poskytovaných služieb, dokumentovanie podnetov, návrhov, žiadostí, reklamácií, ich prešetrenie, vybavenie, vrátane uplatňovania právnych nárokov.

Je v oprávnenom záujme spoločnosti spracúvať osobné údaje,  s cieľom zlepšovania poskytovaných služieb, dokumentovania prípadných podnetov, návrhov, žiadostí dotknutých osôb, alebo reklamácií, ich prešetrenia alebo uplatnenia/preukazovania právnych nárokov Spoločnosti.          

5 rokov po skončení zmluvného vzťahu

zúčastnené strany,

Správa registratúry

Verejný záujem                                                                                                                       zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

10 rokov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, iný oprávnený subjekt,

Spracovanie účtovných dokladov

Zákonná povinnosť                                                                                                               zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty,  zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,    zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,                                                                     Je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa zabezpečiť presné a korektné vedenie knihy jázd s cieľom zamedziť manipulácii s podkladmi pre účtovníctvo  prostredníctvom monitorovania vozidiel GPS                                                               

10 rokov

Daňový úrad                       

Súdne spory

Účel zlučiteľný s pôvodným účelom spracúvania, ak pri danej spracovateľskej činnosti je možné predpokladať uplatnenie právnych nárokov alebo obhajobu práv prevádzkovateľa v súlade so zákonmi:                                                                                                                     zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok,                                                                  zákon č. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok

5 rokov od ukončenia konania

účastníci konania, iný oprávnený subjekt

Prešetrovanie podnetov podľa zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákonná povinnosť                                                                                                               zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

5 rokov

účastníci konania                    

Sieťová a objektová bezpečnosť, vrátane ochrany kamerovým systémom

Je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa a súčasne jeho povinnosťou vyplývajúcou s Nariadenia prijať primerané bezpečnostné opatrenia s cieľom zamedziť nezákonnému spracúvaniu osobných údajov a iných informácií, ktoré je v prostredí prevádzkovateľa potrebné chrániť

1 rok, kamerový záznam 10 dní

sprostredkovateľ

Zabezpečenie podkladov pre prípadné reklamácie, identifikáciu chýb v procese výroby prostredníctvom vyhotovovania kamerových záznamov

Je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa zabezpečiť informácie nevyhnutné pre identifikáciu chýb v procese výroby s cieľom zlepšovania kvality výroba a informácií potrebných pre prípadné preukazovanie postupu výroby v dôsledku reklamácie.

2 roky

obchodný partner, klient

Kontaktné údaje

Je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa spracúvať kontakty subjektov, s ktorými vedie komunikáciu, má obchodné vzťahy a pod.                                                                     v spojení s § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z.  zamestnávateľ poskytuje alebo zverejňuje osobné údaje svojich zamestnancov

po dobu trvania zmluvného vzťahu, po dobu platnosti  kontaktov

účastníci komunikácie

Vybavovanie žiadostí dotknutých osôb, uplatňujúcich si svoje práva

Zákonná povinnosť                                                                                                              zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

5 rokov

fyzické osoby uplatňujúce práva dotknutých osôb

 

Pracovnoprávne vzťahy

 

 

Výber zamestnancov

Predzmluvný vzťah v spojení so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov;                                                                                                       Oprávnený záujem prevádzkovateľa                                                                                        Je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa uchovávať osobné údaje o uchádzačoch v databáze uchádzačov o zamestnanie

1 rok

neposkytujú sa

Plnenie povinností zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia      ( BOZP, PZS)

Zákonná povinnosť                                                                                                               zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci                                                                                         zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
Je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa zabezpečiť sledovanie priebehu jazdy s cieľom predchádzania a identifikácie rizika v rámci povinností vyplývajúcich z BOZP (rizikové postupy, riadenie rizika)

5 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti

subjekt poskytujúci služby podľa osobitných zákonov, zamestnávateľ

Servis - kontakt
SERVICE MOBIL

+42‍1 903 71‍3 376

Servis - kontakt QR
Náhradné diely
NÁHRADNÉ DIELY

+4‍21 918 34‍8 038

Náhradné diely QR
Autopožičovňa
AUTOPOŽIČOVŇA

+42‍1 911 47‍1 587

Autopožičovňa QR
Recepcia
RECEPCIA

+42‍1 31 7‍884 222

Recepcia QR
Autoumyváreň
AUTOUMYVÁREŇ

+42‍1 91‍8 348 012

Autoumyváreň QR
Kaviareň
KAVIAREŇ

+42‍1 918 3‍48 031

Kaviareň QR

Autoprofit, s.r.o.

Šaľská ulica 743/2
924 01 Galanta

Kontakt

Tel.č.: 03‍1 / 78‍8 42 22
E-mail: autoprofit@autoprofit.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - piatok 7:30 - 17:00
Sobota 8:00 - 12:00